โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ(ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นพรัตน์วชิระ(ดร.สุรี   ขันธรักษวงศ์)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นพรัตน์วชิระ


งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่


งานพัสดุ - ครุภัณฑ์

งานการเงินและบัญชี


งานแผน งานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง

โครงการบริการสุขภาพประชาชน(นวดแผนไทย)


งานบริหารและพัฒนาบุคลากร


งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์