โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการปีงบประมาณ 2561(ผอ.พเยาว์   พงษ์ศักดิ์ชาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นพรัตน์วชิระ
(อาจารย์สุทธิชารัตน์   เกตวาธิมาตร)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นพรัตน์วชิระ


งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่งานพัสดุ - ครุภัณฑ์

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

งานการเงินและบัญชี
งานแผนฯ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งานแผนยุทธศาสตร์  งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน