โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการปีงบประมาณ 2561(ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นพรัตน์วชิระ
(อาจารย์เมธิณี   เกตวาธิมาตร)
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   นพรัตน์วชิระ


งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่


งานพัสดุ - ครุภัณฑ์

งานการเงินและบัญชี


งานแผน งานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง

โครงการบริการสุขภาพประชาชน(นวดแผนไทย)


งานบริหารและพัฒนาบุคลากร


งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์