โครงการบริการสุขภาพประชาชน


คุณสมพงษ์   เตชธีรพันธ์
หัวหน้า
โครงการบริการสุขภาพประชาชน(นวดแผนไทย)คุณสุดาพร  ลือเดช
แพทย์แผนไทย