งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่


คุณชวนพิศ   อินทรโกพิศ
นักจัดการงานทั่วไป
(หัวหน้างาน)
งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่

เจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการและสารบรรณเทียบเท่า
สำนักงานเลขานุการคณะ



นายช่างไฟฟ้า
งานช่างไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน











จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
ยานพาหนะ



เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่ งานประเมินผลงาน งานสวัสดิการ 




จ้างเหมาบริการงานดูแลอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่