งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่


คุณชวนพิศ   อินทรโกพิศ
นักจัดการงานทั่วไป
(หัวหน้างาน)
งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่

เจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการและสารบรรณเทียบเท่า
สำนักงานเลขานุการคณะนายช่างไฟฟ้า
งานช่างไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
ยานพาหนะเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่ งานประเมินผลงาน งานสวัสดิการ 
จ้างเหมาบริการงานดูแลอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่