งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่คุณชวนพิศ   อินทรโกพิศ
(หัวหน้างาน)
งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่
คุณมาริสา   บาระเฮม
งานธุรการและงานสารบรรณฯคุณนิตยา   ภังคานนท์
งานอาคารสถานที่