งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่คุณชวนพิศ   อินทรโกพิศ
(หัวหน้างาน)
งานบริหารบุคคลและอาคารสถานที่
[email protected]
คุณมาริสา   บาระเฮม
งานธุรการและงานสารบรรณฯ
[email protected]คุณนิตยา   ภังคานนท์
งานอาคารสถานที่
[email protected]