งานแผนยุทธศาสตร์ งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง